สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

งานแถลงข่าวการจัดงาน PACCON 2014 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานแถลงข่าวการจัดงาน PACCON 2014  ในวันที่  19  ธันวาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์      อัครราชกุมารี  และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม  ได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 หรือ PACCON 2014  ซึ่งจัดระหว่างวันที่  8-10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์  จังหวัด ขอนแก่น ภายใต้ หัวข้อ “Moving Towards

Innovation in Chemistry” ในงานแถลงข่าว นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ศ.ดร.สุภา          หารหนองบัว อุปนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ   วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล หัวหน้าภาควิชาเคมี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2  อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนรายละเอียดของการแถลงข่าว โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวงการเคมี   โดยเฉพาะเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี  จึงเห็นว่า กิจกรรมเช่นนี้เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะให้กับนักวิชาการทางด้านเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนักวิจัยในประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว อุปนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2014 ว่า         “การประชุม PACCON จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ซึ่งจัดร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ซึ่งนับเป็นการเริ่มมิติใหม่ของการจัดประชุมนานาชาติทางเคมี คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON เพื่อเป็นกิจกรรมประจำของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดให้จัดในเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดโอกาสให้ภาควิชาเคมีของทุกสถาบันเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ทางเคมีในประเทศไทยให้กว้างขวางและเพื่อให้นักเคมี รุ่นใหม่และนิสิต นักศึกษาได้มีเวทีฝึกการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์กับนักเคมีจากนานาประเทศ”
นอกจากนี้ รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2014 ว่า “การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนับสนุนภาคเอกชนแล้ว บุคลากรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการจัดงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจเตรียมความพร้อมในการจัดงานด้วยความยินดี และตั้งใจเต็มที่ที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ โดยณ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งหมดจำนวน 1,247 คน เป็นชาวไทย 1,118 คน ชาวต่างชาติจำนวน 129 คน จาก 24 ชาติทั่วโลก ได้แก่ ประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ในการประชุมจะมีนักเคมีที่มีบทบาทสำคัญทางด้านเคมีระดับนานาชาติมาเป็นผู้บรรยายนำ (Plenary Speaker) จำนวน 5 ท่าน มีนักเคมีที่มีชื่อเสียง  ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) จำนวน 80 คน   รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเคมีและนิสิต-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วโลกได้ร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายจำนวน 70 คน และแบบโปสเตอร์อีก จำนวน 634 คน

Facebook
Twitter
LinkedIn