สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

งานแถลงข่าวการจัดงาน PACCON 2015 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 ณ ห้องประชุมประภาประจักษ์ศุภนิติ 
ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานแถลงข่าว PACCON 2015 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม ได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 หรือ PACCON 2015

ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Innovative Chemistry for Sustainability of the AEC and Beyond” นำโดย  ผศ.ดร. วรนุช เกิดสินธ์ชัย  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   รศ.ดร. สุรินทร์
เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว   อุปนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ       รศ.ดร. วินัย สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันพุธที่       17 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น 9 ห้องประชุมประภาประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่วนรายละเอียดของการแถลงข่าว โดย ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ในปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2015 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Innovative for Sustainability of the AEC and Beyond” ที่มุ่งเน้นทางด้านเคมีนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และเคมีก็เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรม  “การจัดประชุมวิชาการ PACCON จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการและนักเคมีนานาชาติที่มีผลงานดีเด่นกว่า 25 ประเทศได้มาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่คิดค้นขึ้นใหม่ ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายนักวิจัยและเป็นการอัพเดทข้อมูลในแวดวงเคมี ที่ทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการจัดในทุกปีโดยมีเจ้าภาพหมุนเวียนกัน       ไปตามมหาวิทยาลัยของไทย”

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว อุปนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การจัดประชุม PACCON ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดธีม “Innovative for Sustainability of the AEC and Beyond” ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงนโยบายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม และการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 58 โดยจะจัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะมีนักศึกษาและนักเคมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศประมาณจาก 25 ชาติเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว กล่าวว่า ภายในงานจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักเคมีชั้นนำและมีผลงานดีเด่นระดับนานาชาติมาร่วมเป็นผู้บรรยายรับเชิญกว่า 35 คน มีการจัดแสดงนิทรรศการทางเคมีอย่างยิ่งใหญ่ มีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ รวมกันมากถึง 800 ผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยที่มีการนำเสนอมากที่สุดในปีนี้ ได้แก่ สาขาวัสดุศาสตร์นาโนเทคโนโลยี และสาขาเคมีวิเคราะห์นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลนักเคมีดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 อีกด้วย   และเป็นโอกาสดีที่เกิดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้งสำหรับวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษาเคมี จึงเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกคนให้มาร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันแล้ว ยังเป็นการประกาศ  ถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่น้อยหน้าใครของวงการเคมีประเทศไทยอีกด้วย”

01 02 03 04 05

Facebook
Twitter
LinkedIn