สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ได้จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. แถบ  นีละนะธิ ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter
LinkedIn