สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องเรียนเคมีดาว

newkkk1

โครงการห้องเรียนเคมีดาว

ห้องเรียนเคมีดาว เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น  เทคนิคนี้ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

jade7160

jade7217

jade7201

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการนำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 352 คน จาก 176 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

img_8423

img_9282

img_9325

photo-3-1

photo-3

photo-5

คลิป VDO แนะนำโครงการห้องเรียนเคมีดาว

 


โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2567

เพื่อ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

รายละเอียดการประกวด

 1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (snall scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองหัวข้อเรื่องใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรมไปแล้ว โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Green Chemistry ในแง่มุมใดก็ได้ และสามารถนำไปประยุกด์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนรดับมัธยมศึกษาได้จริง
 2. ออกแบบการทดลองโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียนต้นสังกัด
 3. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งพร้อมกับวีดีโอนำเสนอผลงาน
 4. นำเสนอผลงานด้วยคลิปวีดิโอที่สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง ผลของการทดลอง ที่มีความสอดคล้องกับธีมการประกวดในเรื่อง Green Chemistry โดยมีความยาวของวีดีโอไม่เกิน 5 นาที ให้คณะกรรมการเข้าใจในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการจะใช้คลิปวีดีโอเป็นหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก
 5. ทีมที่ผ่านการประกวดในรอบแรกจะต้องนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพร้อมการตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในรอบที่ 2 ผ่านแอพลิเคชั่นออนไลน์ตามวันเวลาที่ทางโครงการกำหนด
 6. สำหรับผู้ที่ผ่านการประกวดในรอบที่สองและได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองพร้อมชุดการทดลอง พร้อมด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานอีกทั้งต้องนำส่งบทคัดย่อของโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน เพื่อที่ทางโครงการฯจะนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสินต่อไป

ประเภทการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2025)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน*

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2025)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

*โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน *

***มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 140,000 บาท***

หมายเหตุ การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

 • บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2567 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
 • วันที่ พฤศจิกายน 2567 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2024 DOW-CST Award

หมายเหตุ * การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้ รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้น าเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 10 นาที/โรงเรียนโดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการเอกสาร/ข้อมูลนำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

—– ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ —–

—— สมัครเข้าประกวดได้ ที่นี่ https://chemsocthai.org/ห้องเรียนเคมีดาว-2567/ ——