สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุม 72th FACS Executive Committee

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมประชุม 72th Federation of Asian Chemical Societies (FACS) Executive Committee Meeting ณ เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยในการประชุมได้อนุมัติโครงการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เสนอในการดำเนินงานด้าน Cheminformatics และจะได้รับ Seeding budget จำนวน 1,000 USD เพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในเดือนมิถุนายน 2562 และทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะมีโครงการอื่นๆ เช่น ด้าน Chemical education เสนอต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn