สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติระหว่างประเทศสำหรับรัฐภาคี

ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสำหรับรัฐภาคี เรื่อง “การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสารเคมี (Workshop on Sharing of Best Practices in the Development of Legislative and Regulatory Frameworks on Chemical Security)” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for Protection of Chemical Weapons: OPCW)

อบรมเชิงปฏิบัติระหว่างประเทศสำหรับรัฐภาคี
Facebook
Twitter
LinkedIn