สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และนายกกิตติคุณรับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานคืนสู่เหย้าเคมีจุฬา ครบรอบ 109 ปี แห่งการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย

เนื่องในโอกาส งานคืนสู่เหย้าเคมีจุฬา ครบรอบ 109 ปี แห่งการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย และแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านคณาจารย์อาวุโส ที่มีเมตตา ต่อศิษย์ ถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝัง “ความรู้ คู่คุณธรรม” ในโอกาสนี้ ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาเคมี และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้าน ผู้บำเพ็ญประโยขน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น แด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ ด้านนักบริหารวิชาการดีเด่น แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โดยมี คณาจารย์อาวุโสร่วมแสดงความยินดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แม้น อมรสิทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย โตวิวิชช์ อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ในงานด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn