สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

นายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว และกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเคมีซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจ้าทรัพย์ บุญมาก จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ จากสถาบันวิทยสิริเมธี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งสามท่านเป็นนักเคมีและสองท่านเคยได้รับรางวัล CST Awards จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 

Facebook
Twitter
LinkedIn