สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2563ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn