สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2558
ประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 
ประจำปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
ประจำปีพ.ศ.2558 พิจารณาแล้วเห็นสมควร
มอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประกาศผู้ได้รับรางวัล CST Awards บน web สมาคม.001 ประกาศผู้ได้รับรางวัล CST Awards บน web สมาคม.002 ประกาศผู้ได้รับรางวัล CST Awards บน web สมาคม.003 ประกาศผู้ได้รับรางวัล CST Awards บน web สมาคม.004 ประกาศผู้ได้รับรางวัล CST Awards บน web สมาคม.005

Facebook
Twitter
LinkedIn