สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศผล CST Awards 2015_Page_1

ประกาศผล CST Awards 2015_Page_2

ดาวโหลด : ประกาศผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

Facebook
Twitter
LinkedIn