สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผู้ได้รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของ ประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการมอบรางวัลให้นักเคมีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พิจารณา ให้มีการมอบรางวัลระดับประเทศ ในประเภทที่สอดคล้องกันกับองค์กรข้างต้น และประเภทอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry) สาขา เคมีอินทรีย์
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2020 (Physical Chemistry) สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
หน่วยงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2020
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  บุญยืน                        
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.สรรเพชญ อัศวภาณุมาศ
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

ประเภทที่ 7 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ชฎิล กุลสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2020
ผู้ได้รับรางวัล นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Download : ประกาศผล CST Awards 2563 New4

Facebook
Twitter
LinkedIn