สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรับสมัครรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านเสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศในเอกสารแนบ เพื่อรับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2566 ดังเอกสารแนบมาด้วยนี้

  • กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลที่ต้องการสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯรวมทั้งเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน
  • ระบุค่า Journal Impact Factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-index ในปีปัจจุบันในแบบฟอร์มใบสมัคร (สำหรับผลงานที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)
  • อัพโหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ https://forms.gle/StN8TjmPSZPxsqp36 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯจะถือวันที่อัพโหลดที่ปรากฏเป็นสำคัญ

โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่อัพโหลดที่ปรากฏ หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ เพื่อสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้ดำเนินการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ทั้งนี้ให้ถือผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในสังกัดของท่านทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

หมายเหตุ

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าภาควิชาเคมี/หัวหน้าสาขาเคมี/ประธานสาขาเคมี/ผู้อำนวยการ ขอความกรุณาช่วยส่งต่อด้วย

ประกาศรางวัล CST Awards 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn