สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2565

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านเสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศในเอกสารแนบ เพื่อรับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2565 ดังเอกสารแนบมาด้วยนี้

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • ระบุค่า Journal Impact Factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-index ในปีปัจจุบันในใบสมัคร (สำหรับผลงานที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)
 • อัพโหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ https://forms.gle/MxUauPSMASyGZ5kMA ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • สำหรับใบสมัครและเอกสารทั้งหมดของรางวัล ประเภทที่ 9 Dow-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2022 กรุณาส่งไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ไปยังสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่อัพโหลดที่ปรากฏ หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เพื่อสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้ดำเนินการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ทั้งนี้ให้ถือผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่สิ้นสุด

Download ประกาศรางวัล CST Awards 2022

 1. CST Distinguished Chemist Award 2022 (Physical Chemistry)
 2. CST Distinguished Young Chemist Award 2022 (Analytical Chemistry)
 3. CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2022
 4. CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2022
 5. Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2022
 6. Shimadzu-CST Young Chemist Award 2022
 7. Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2022
 8. Metrohm-CST Young Chemist Award 2022
 9. Dow-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2022
 10. Merck-CST-TYCN for Sustainable Future Award 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn