สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณารางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 จำนวน 8 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2018 (สาขา เคมีอนินทรีย์)

ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2018 (สาขา เคมีอินทรีย์)

ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2018

ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2018

ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2018

ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2018

ประเภทที่ 7 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2018

ประเภทที่ 8 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2018

 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ปรากฎในอีเมล์เป็นสำคัญ

 

ดาวน์โหลดเอกสารรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดประกาศรางวัล                   ดาวน์โหลดโครงการห้องเรียนเคมีดาว

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลประเภทที่ 1-4

MS Word         PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลประเภทที่ 5

MS Word         PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลประเภทที่ 6

MS Word         PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลประเภทที่ 7

MS Word         PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลประเภทที่ 8

MS Word         PDF

 

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 1-7 และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่

รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล

เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

และโปรดส่งสำเนาเฉพาะใบสมัครทุกประเทมายังอีเมล์ [email protected] ด้วย

 

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 8 และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่

คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

และโปรดส่งสำเนาเฉพาะใบสมัครทุกประเภทมายังอีเมล์ [email protected] ด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn