สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

Facebook
Twitter
LinkedIn