สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7 (200 คน) และผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (สำรอง)

Download รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน  รุ่นที่ 7 วันที่ 2 มิถุนายน

Download รายชื่อครู (สำรอง) เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7 วันที่ 2 และ 24 มิถุนายน

หมายเหตุ : วิธีการเข้าใช้งาน Zoom ในการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 7 ทั้งในวันที่ 2 และ 24 มิถุนายน 2563
ให้สังเกต รหัส (เลข 5 ตัว) หน้าชื่อตนเอง เมื่อจะเข้าอบรมออนไลน์ด้วย Zoom Application ให้พิมพ์ รหัส เลข 5 ตัว แล้วจุด โดยไม่เว้นวรรค แล้วตามด้วยชื่อและนามสกุล เป็นภาษาไทย เช่น 01001.อุบลวรรณ ดีงาม แล้วจึงคลิก join the meeting
ส่วนผู้เข้าอบรมสารอง จะมีรหัสเป็น 01301.กาญจนา เก่งงาน แล้วคลิก join เช่นเดียวกัน
*ผู้เข้าร่วมอบรม (สำรอง) ที่ไม่ได้เข้าร่วมซ้อมกับทางบริษัท ดูอิ้งฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมาและไม่ได้ติดต่อกลับภายในวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว
Facebook
Twitter
LinkedIn