สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิการเคมีแบบย่อส่วนครั้งที่ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 6
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :  รบกวนตรวจสอบชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนให้ด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งกลับมาที่ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn