สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจําปี พ.ศ. 2558

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการมอบรางวัลให้นักเคมีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้พิจารณาให้มีการมอบรางวัลระดับประเทศในประเภทที่สอดคล่องกันกับองค์กรข้างต้น และประเภทอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลเป็น จํานวน 4 ประเภท

รายละเอียด ประกาศ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

ใบสมัคร

1. CST High Impact Chemist Award 2015

2. CST Citation Award 2015

3. Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2015

4. Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2015

Facebook
Twitter
LinkedIn