สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจําปี 2560

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการมอบรางวัลให้นักเคมีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พิจารณามอบรางวัลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 CST High Impact Chemist Award 2017

ประเภทที่ 2 CST Citation Award 2017

ประเภทที่ 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2017

ประเภทที่ 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2017

ประเภทที่ 5 DOW-CST Award for School Teacher 2017

ประเภทที่ 6 Metrohm-CST Young Chemist Award 2018

ประเภทที่ 7 Shimadzu-CST Young Chemist Awards 2017

(ประกาศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560)

หมดเขตรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ปรากฎในอีเมลเป็นสำคัญ

ประเภทที่ 1 CST High Impact Chemist Award 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นโดยเป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author) อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • พิจารณาดัชนี h-index ของผู้สมัครด้วย โดยจะถือค่า h-index ที่ประมวลได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

หมายเหตุ กรุณาระบุค่า Journal impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-index ในแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร CST High Impact Chemist Award 2017  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 2 CST Citation Award 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author) โดยผลงานที่เสนอเพื่อรับพิจารณาต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ และจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร (กรุณาแนบหนังสือรับรองจากผู้สมัคร)
 • พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น original paper 1 เรื่องที่ผู้สมัครเสนอเพื่อรับการพิจารณา
 • ต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปีจากปีปฏิทิน พ.ศ.2560 โดยจะพิจารณาจากจำนวน citations ที่เกิดขึ้นนับถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ที่อยู่ของผู้สมัคร (affiliation) ที่ปรากฏในบทความที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นหน่วยงานในประเทศไทย
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

หมายเหตุ กรุณาระบุค่า Journal impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-index ในแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร CST Citation Award 2017  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการ ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อรับการพิจารณา หรือ ผลงานวิชาการด้าน Green Chemistry
 • ส่วนหนึ่งของผลงานต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • ที่อยู่ของผู้สมัคร (affiliation) ที่ปรากฏในบทความที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นหน่วยงานในประเทศไทย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

หมายเหตุ กรุณาระบุค่า Journal impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-index ในแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2017  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก (กรุณาแนบเล่มวิทยานิพนธ์หรือสำเนา 1 ชุดที่ลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา และสมาคมเคมีจะคืนกลับให้เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว)
 • ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นที่สามารถให้ปริญญาได้ในประเทศไทย
 • ส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ส่งใบสมัคร
 • จบการศึกษาในปี 2559 หรือ 2560
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

หมายเหตุ กรุณาระบุค่า Journal impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-index ในแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2017  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 5 DOW-CST Award for School Teacher 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย
 • พิจารณาจากผลการทดลองที่ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อพิจารณา
 • การทดลองดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนและได้มีการนำไปสอนจริงแล้ว
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

ดาวน์โหลดใบสมัคร DOW-CST Award for School Teacher 2017  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 6 Metrohm-CST Young Chemist Award 2018

เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี   หรือระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลังปริญญาเอก ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาเคมีวิเคราะห์  ซึ่งในปี 2018 บริษัท Metrohm Siam Ltd. มอบรางวัลให้เพื่อเป็นการฉลองครบ 75 ปีของบริษัท

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลังปริญญาเอก สาขาเคมี ในกลุ่มประเทศไทย  หรือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ผู้สมัครที่เป็นคนไทยจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นทางเคมีวิเคราะห์ ด้านการไทเทรต หรือ ไอออนโครมาโทกราฟี หรือเคมีไฟฟ้า หรือ สเปกโทรสโกปี
 • ผู้สมัครต้องแนบบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ มีจำนวนไม่เกิน 1000 คำ (1000 words essay) ในสาขาเคมีวิเคราะห์ด้านการไทเทรต หรือ ไอออนโครมาโทกราฟี หรือ เคมีไฟฟ้า หรือ สเปกโทรสโกปี
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

ดาวน์โหลดใบสมัคร Metrohm-CST Young Chemist Award 2018  (pdf)  (MS Word)

ประเภทที่ 7 Shimadzu-CST Young Chemist Awards 2017

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือนักเคมีไทยมีโอกาสไปร่วมงาน IUPAC Congress 2019 โดยจะได้รับรางวัลจากบริษัทพาราไซแอนติฟิก จำกัด ดังนี้

 • รางวัล 1,000 USD
 • กรณีเข้าร่วมงาน IUPAC Congress 2019 จะได้รับการสนับสนุน 2,000 USD
 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถแนบใบสมัครมาพร้อมแบบเสนอขอรับรางวัลได้)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • ผู้สมัครต้องแนบบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ มีจำนวนไม่เกิน 1000 คำ (1000 words essay) ในด้านเคมี หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ

หมายเหตุ กรุณาระบุค่า Journal impact factor และ/หรือ Number of citation, และ/หรือ h-index ในแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้คณะกรรมการพิจารณา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร Shimadzu-CST Young Chemist Awards 2017  (pdf)  (MS Word)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn