สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการมอบรางวัลให้นักเคมีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พิจารณาให้มีการมอบรางวัลระดับประเทศในประเภทที่สอดคล้องกันกับองค์กรข้างต้นและประเภทอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลเป็นจำนวน 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 CST High Impact Chemist Award 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นโดยเป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author) อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล เป็นผู้มีงานวิจัยต่อเนื่องในช่วง 5 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • พิจารณาดัชนี h-index ของผู้สมัครด้วยโดยจะถือค่า h-index ที่ประมวลได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 2 CST Citation Award 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author) โดยผลงานที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ และจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร (กรุณาแนบหนังสือรับรองจากผู้สมัคร)
 • พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น original paper 1 เรื่อง ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อรับการพิจารณา
 • ต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปีจากปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 โดยจะพิจารณาจากจำนวน citations ที่เกิดขึ้น นับถึงวันที่ 11พฤศจิกายน 2562
 • ที่อยู่ของผู้สมัคร (affiliation) ที่ปรากฏในบทความที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นหน่วยงาน ในประเทศไทย
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสถาบันทางวิชาการเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการ ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อรับการพิจารณา หรือ ผลงานวิชาการด้าน Green Chemistry
 • ส่วนหนึ่งของผลงานต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • ที่อยู่ผู้สมัคร (affiliation) ที่ปรากฏในบทความที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาต้องเป็นหน่วยงานในประเทศไทย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก (กรุณาแนบเล่มวิทยานิพนธ์ หรือ สำเนา 1 ชุดที่ลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา และสมาคมเคมีจะคืนกลับให้เมื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น และประกาศผลเรียบร้อย)
 • ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นที่สามารถให้ปริญญาได้ ในประเทศไทย
 • ส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ส่งใบสมัคร
 • จบการศึกษาในปี 2561 หรือ 2562
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 5 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
  (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและ
  เอกชน
 • ผู้สมัครต้องแนบบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ มีจำนวนไม่เกิน 1000 คำ (1000 word essay) ในด้านเคมี หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นสูง
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 6 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2019

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย
 • พิจารณาจากผลการทดลองที่ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อพิจารณา
 • การทดลองดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนและได้มีการนำไปสอนจริงแล้ว
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
Facebook
Twitter
LinkedIn