สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40

Facebook
Twitter
LinkedIn