สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะประเภทที่ 1-5 และประเภทที่ 7)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะประเภทที่ 1-5 และประเภทที่ 7) ดังนี้

ประเภทที่ 1 CST High Impact Chemist Award 2019

ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา Organic Chemistry

ประเภทที่ 2 CST Citation Award 2019

ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลดา ยศแผ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Organic Chemistry

ประเภทที่ 3 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry  2019

ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา Chemical Engineering

ประเภทที่ 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award  2019

ผู้ได้รับรางวัล  ดร.พงษ์ประพันธ์ นิ่มนวล

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขา Chemical Biology

ประเภทที่ 5 Shimadzu-CST Young Chemist Award  2019

ผู้ได้รับรางวัล ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา Analytical Chemistry

ประเภทที่ 7 Metrohm-CST Young Chemist Award 2019

ผู้ได้รับรางวัล นางสาวเกษมสิริ โฆษะบดี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา Electrochemistry

 

ประกาศผลการตัดสินรางวัล CST Awards 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn