สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (เฉพาะประเภทที่ 1 ถึง ประเภทที่ 6)

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2016 (สาขาเคมีวิเคราะห์)
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2016 (สาขาเคมีอนินทรีย์)
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2016
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2016
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2016
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2016
ผู้ได้รับรางวัล ดร.หาญชนะ เกตมาลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมบทคัดย่อ ประวัติ และโปสเตอร์ผลงานวิจัยสำหรับประชาสัมพันธ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017

Download รายละเอียด

Facebook
Twitter
LinkedIn