สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad)

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ    ได้เดินทางเข้าร่วมในพิธิปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 15 เพื่อมอบเกียรติบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad) จัดขึ้น ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี สามารถสอบผ่านและได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ในปี 2562 จำนวน 106 คน

Facebook
Twitter
LinkedIn