สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4

การมอบเกียรติบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4 โดยมอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี ที่สามารถสอบผ่าน ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ในปี 2557 จำนวน 105 คน ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ. นฤมล เครือองอาจนุกูล เลขาธิการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4 ในพิธีปิดและมอบรางวัล แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

 

02 03 04 05 06

Facebook
Twitter
LinkedIn