สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

พิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022) ระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคม และคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ ธีราทรง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn