สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ 2017 KSEIC Fall Meeting วันที่ 8-10 พ.ย. 2560 และ Korea-Thai Symposium วันที่ 10 พ.ย. 2560 ณ BEXCO, BUSAN, KOREA

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2017 KSEIC Fall Meeting ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2560 และ Korea-Thai Symposium วันที่ 10 พ.ย. 2560 ณ BEXCO, BUSAN, KOREA โดยผลงานวิจัยที่ไปนำเสนอดังนี้

 1. Molecular Tuning of D-p-A Organic Dyes for High Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells
  Vinich Promarak
 1. Development of Electrocatalysts Based on Porous Carbons as the Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells
  Panitat Hasin, Vittaya Amornkitbamrung, Narong Chanlek
 1. Conducting Polymers : Applications in Electronic Devices and Sensors
  Walaiporn Prissanaroon Ouajai, Anuvat Sirivat, Paul Pigram
 1. Role of Conductive Fillers on Properties of Polypropylene Composites for PEMFC Bipolar Plates
  Rungsima Yeetsorn, Michael W. Fowler, Costas Tzoganakis, Chaiwat Prapainainar, Walaiporn Prissanaroon Ouajai
 1. Photocatalysis Fundamental and Surface Modification of Magnetic Core-shell Fe3O4/SiO2/CeO2
  Duangdao Channei, Sukon Phanichphant, Auppatham Nakaruk, Pramod Koshy, Charles C. Sorrell

2017 Korea-Thai Symposium Proceeding

Facebook
Twitter
LinkedIn