สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 เรื่อง “Science Communication” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Facebook
Twitter
LinkedIn