สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดในระหว่างการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn