สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

imag3181

imag3183

imag3186

imag3188

Facebook
Twitter
LinkedIn