สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยทางเคมี รุ่นที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยทางเคมี รุ่นที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

imag3254

imag3255

imag3256

imag3257

s_4947491894642

s_4947491995118

s_4947492036330

s_4947492076180

s_4947492260951

s_4947492306525

s_4947492338644

s_4947492385772

s_4948717091766

s_4948717145074

s_4948717215988

s_4948717270735

s_4948717341460

s_4948717398856

s_4948717442482

s_4948717507992

Facebook
Twitter
LinkedIn