สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพกิจกรรมโครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน วันที่ 8 เมษายน 2566

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ขจัดปัญหาอันตรายจากการทดลอง ในพื้นที่ 5 แห่งพร้อมกัน ดังนี้

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชนี
  • ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ภาคเหนือ คือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
  • ภาคใต้ คือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
Facebook
Twitter
LinkedIn