สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 5/2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 xyzt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn