สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Small Scale Chemistry Workshop” ณ Technology Building, Nepal Academy of Science and Technology (NAST) Lalitpur, Kathmandu, Nepal ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2565

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Small Scale Chemistry Workshop” ณ Technology Building, Nepal Academy of Science and Technology (NAST) Lalitpur, Kathmandu, Nepal นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมกิตติคุณและผู้อำนวยการ Small Scale Chemistry Center และทีมวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากเนปาลและท่านเอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดให้กับคุณครูเนปาลที่มาเข้าอบรม ซึ่งมีความตั้งใจในการต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มากยิ่งๆ ขึ้น นับว่าเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากเนปาลและประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และธนาคารกรุงเทพ

Facebook
Twitter
LinkedIn