สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

รศ. ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตร “เยาวชนเคมีแห่ง ประเทศไทย รุ่นที่ 3” จำนวน 109 คน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

รศ. ดร. สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตร “เยาวชนเคมีแห่ง      ประเทศไทย รุ่นที่ 3” จำนวน 109 คน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3

01

Facebook
Twitter
LinkedIn