สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2557 ( Chemical Society of Thailand Awards 2014 )

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปีพ.ศ.2557 พิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

01

ประเภทที่ 1           รางวัล CST Distinguished Chemist Award 2014 (สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์)

ผู้ได้รับรางวัล           ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว

หน่วยงาน                 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

02

ประเภทที่ 2     รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)

ผู้ได้รับรางวัล          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ

หน่วยงาน                       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

03

ประเภทที่ 3     รางวัล CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2014

ผู้ได้รับรางวัล           ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

หน่วยงาน               บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)


 

 

04

ประเภทที่ 4     รางวัล CST Award for Distinguished Contribution in Chemical Education 2014

ผู้ได้รับรางวัล              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

หน่วยงาน               ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

05 Wiley-CST Award for Contributions to  Green Chemistry 2014

ประเภทที่ 5.1      รางวัล Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2014

ผู้ได้รับรางวัล           ดร. วรายุทธ สะโจมแสง

หน่วยงาน                       หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

06 Wiley-CST Award for Contributions to  Green Chemistry 2014

ประเภทที่ 5.2      รางวัล Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 


ธนา  ไม้หอม  Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014

ประเภทที่ 6     รางวัล Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014

ผู้ได้รับรางวัล           ดร.ธนา  ไม้หอม

หน่วยงาน                        ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


Facebook
Twitter
LinkedIn