สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ผลการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควร
มอบรางวัลให้กับบุคคลต่าง ๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประเภทที่ 1CST Distinguished Chemist Award 2023 (Analytical Chemistry )
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่ 2CST Distinguished Young Chemist Award 2023 (Inorganic Chemistry)
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประเภทที่ 3CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2023
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้
ประเภทที่ 4CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2023
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้  
ประเภทที่ 5ACES-CST Early Career Award for Contribution to Green Chemistry 2023
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี  
ประเภทที่ 6Shimadzu CST Young Chemist Award 2023
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประเภทที่ 7Merck CST Distinguished Dissertation Award 2023
ผู้ได้รับรางวัล ดร.โสภณ บุตรชา
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี   
ประเภทที่ 8Metrohm-CST Young Chemist Award 2023
ผู้ได้รับรางวัล นางสาวปานวาด ชวเลขวิรัช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทที่ 9  Merck CST-TYCN for Sustainable Future Award 2023
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่ 10 Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023 Lower Secondary Education (ระดับมัธยมต้น)
ผู้ได้รับรางวัล นายพงศธร ปัญญานุกิจ
หน่วยงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ประเภทที่  11Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023 Upper Secondary Education (ระดับมัธยมปลาย)
ผู้ได้รับรางวัล นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ำชู
หน่วยงาน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

หมายเหตุ  

1. ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024 (PACCON 2024) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะจัด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค กรุงเทพฯ  ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567

2. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท  ให้จัดทำบทคัดย่อตามรูปแบบของการประชุม PACCON 2024 ส่งไปยัง ประธานฝ่ายวิชาการ PACCON 2024 รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร อีเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566

3. ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องจัดทำโปสเตอร์ผลงานตามที่ท่านได้รับรางวัล  และพิมพ์มาติดในงาน โดยโปสเตอร์จะมีทั้งผลงาน ประวัติ พร้อมรูปถ่าย เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้ส่ง Template และรายละเอียดให้ทุกท่าน

4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทจะนำเสนอผลงานตามรางวัลที่ท่านได้รับแบบ Oral presentation ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะได้ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดไปยังท่านทราบต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn