สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รางวัล CST Awards

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2566 (CST Awards 2023)

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2023 Analytical Chemistry
สาขา เคมีวิเคราะห์
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
Associate Professor Dr.Duangjai Nacapricha
หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2023 Inorganic Chemistry
สาขา เคมีอนินทรีย์
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก
Associate Professor Dr.Jaursup Boonmak
หน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University
ประเภทที่ 5 ACES-CST Early Career Award for Contribution to Green Chemistry 2023
ผู้ได้รับรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร
Assistant Professor Dr.Thanyaporn Wongnate
หน่วยงานสถาบันวิทยสิริเมธี
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC
ประเภทที่ 6 Shimadzu CST Young Chemist Award 2023
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
Associate Professor Dr.Thanit Praneenararat
หน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ประเภทที่ 7 Merck CST Distinguished Dissertation Award 2023
ผู้ได้รับรางวัลดร.โสภณ บุตรชา
Dr.Sopon Butcha
หน่วยงานสถาบันวิทยสิริเมธี
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC
ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2023
ผู้ได้รับรางวัลนางสาวปานวาด ชวเลขวิรัช
Miss Panwad Chavalekvirat
หน่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University
ประเภทที่ 9 Merck CST-TYCN for Sustainable Future Award 2023
ผู้ได้รับรางวัลรองศาสตราจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย
Associate Professor Dr.Thanthapatra Bunchuay
หน่วยงานมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
ประเภทที่ 10 Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023
Lower Secondary Education (ระดับมัธยมต้น)
ผู้ได้รับรางวัลนายพงศธร ปัญญานุกิจ
Mr.Pongsaton Panyanukit
หน่วยงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
Hatyaiwittayalai 2 School
ประเภทที่ 11Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023
Upper Secondary Education (ระดับมัธยมปลาย)
ผู้ได้รับรางวัลนางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ำชู
Miss Nuttarikan Khamchu
หน่วยงานโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
Prachinratsadornamroong school

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (CST Awards 2022)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (CST Awards 2020)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (CST Awards 2019)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (CST Awards 2018)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)