สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สคท. ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายและสาธิตการทดลองเคมีย่อส่วนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้นในการบ่มเพาะ Science, Technology, and Innovation Mindset ให้กับนักเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ บรรยาย “แนวทางการสอนการทดลองเคมีที่ปลอดภัย ประหยัด สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และสาธิตการทดลองเคมีย่อส่วน (Small-scale Chemistry Laboratory) ให้ครูระดับมัธยมศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้นในการบ่มเพาะ Science, Technology, and Innovation Mindset ให้กับนักเรียน จัดโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Facebook
Twitter
LinkedIn