สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าร่วม Postgraduate Summer School on Green Chemistry ระหว่าง 7-14 ก.ค. 2561 ณ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี

หมดเขตลงทะเบียน 31 มี.ค. 2561
Main Topics:
– Chemistry beyond chlorine
– New reaction pathways
– Exploitation of renewable resources
– Green chemistry for cultural heritage restoration

Website link: http://www.unive.it/pag/29416/

Facebook
Twitter
LinkedIn