สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจาก IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry เป็นคณะกรรมการใน Division ต่าง ๆ และ Committee ของ IUPAC

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจาก

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry

เป็นคณะกรรมการใน Division ต่าง ๆ และ Committee ของ IUPAC ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

(Prof. Dr. Supawan Tantayanon)

ได้รับคัดเลือกเป็น

National Representative (NR) ใน Committee on Chemistry Education (CCE)

และเป็น Standing Committee Representative of CCE

ใน Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development (ICGCSD)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข

(Assoc. Prof. Dr. Ladda Meesuk)

ได้รับคัดเลือกเป็น

Associate Member (AM)

ใน Division II: Inorganic Chemistry

และ National Representative (NR)

ใน Division (VIII) Chemical Nomenclature and Structure Representation

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

(Assoc. Prof. Dr. Voravee Hoven)

ได้รับคัดเลือกเป็น National Representative (NR)

ใน Division (IV) Polymer

ดร.วันดี ลือสายวงศ์

(Dr. Wandee Luesaiwong)

ได้รับคัดเลือกเป็น

National Representative (NR) ใน Division (V): Analytical Chemistry

Facebook
Twitter
LinkedIn