สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล CST Award 2022

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล CST Award 2022 รายนามดังนี้

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2020 (Organic Chemistry)
ผู้ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 2

CST Distinguished Young Chemist Award 2022 (Analytical Chemistry)
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทที่ 3 CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2022
ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้
หน่วยงาน ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้
ประเภทที่ 4 CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2022
ผู้ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ธีระ บุตรบุรี
หน่วยงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทที่ 6 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทที่ 7 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล นายกีรกิต แก้วเกตุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2022
  9.1 Lower Secondary Education (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ผู้ได้รับรางวัล นายปฏิญาณ จิตร์ลัดดา
หน่วยงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  9.2 Upper Secondary Education (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้ได้รับรางวัล นางนฤมล ปักการะโถ
หน่วยงาน โรงเรียนศรียานุสรณ์
ประเภทที่ 10 Merck-CST-TYCN for Sustainable Future Award 2022
ผู้ได้รับรางวัล ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

 

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับโล่เกียรติยศในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2023 (PACCON 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn