สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ.2559 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร มหามงกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1119/1

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมี ครั้งที่ 25

เรื่อง “บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ”
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร มหามงกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1119/1 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

  1. ภาพรวมของการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประทศไทย (24 ครั้งที่ผ่านมา)
  2. การเสวนา “บัณฑิตเคมีที่อุตสาหกรรมต้องการ”
  3. การมอบเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาสอบผ่านการสอบรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 6 และ 7
  4. การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สอบผ่านและทำคะแนนในรายวิชาสูงสุดในการสอบรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 6 และ 7

ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.002 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.003 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.004 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.005 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.006 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.007 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.008 ข้อมูลขึ้นเว็บ-ประชุม หนภ เคมี.009

Facebook
Twitter
LinkedIn