สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจม. ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจม. ธนาคารกรุงเทพ เพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตลอดมา

Facebook
Twitter
LinkedIn