สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 (สำหรับนิสิต นักศึกษา)

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 8 สำหรับนิสิต นักศึกษา
จัดสอบวันที่ 5, 6 พ.ย. 2559

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 9 สำหรับนิสิต นักศึกษา
จัดสอบวันที่ 17, 18 ธ.ค. 2559

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
สำหรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป

ดาวน์โหลดโครงการสอบฯ

สมัครสอบออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn