สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “เคมี น่ารู้ และเคมีในชิวิตประจำวัน ” สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  “เคมี น่ารู้ และเคมีในชิวิตประจำวัน ”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกับ  อพวช.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน ร่วมจัดกิจกรรม “เคมี น่ารู้ และเคมีในชิวิตประจำวัน ”  ในระหว่างวันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าร่วมชม ประมาณ 3,000 คน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรี สแควร์ กรุงเทพมหานคร

01 02 03

Facebook
Twitter
LinkedIn