สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจำปี 2566

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2566

เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งสริมทักษะดวามรู้ด้านการเรียนวิทยาศาตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้นซึ่งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้ เน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิดที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มีการนำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กชิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน พม่า กัมพูชา อินโดนีเชีย และเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

การประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ได้ดำเนินมาตลอด 10 ปี โดยมีคณาจารย์และ นักเรียนมากกว่า 370,000 คน จากโรงเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ได้รับความรู้ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และได้นำอุปกรณ์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกด์ใช้ในการเรียนการสอน จนได้ริเริ่มการจัดประกวดโดรงงานวิทยาศาสดร์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะกับบทเรียนในโรงเรียนขึ้น

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

  • บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2566 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
  • วันที่ 24 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2023 DOW-CST Award

หมายเหตุ * การนาเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 15 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นาเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 2023 DOW-CST Award ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
  2. ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1.5 Gb) มาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ [email protected]
  3. ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ Microsoft Word) ให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ระบุไว้

เอกสารดาวน์โหลด

Download ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST Award_2566
Download ข้อมูลโครงงานประกวดรางวัล 2023 Dow-CST Award
Download Application Form for DOW-CST Award 2023
Download กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST Award 2023
Download Abstract-Template-DOW_CST Awards 2023


————– ปิดรับสมัคร ————–

ใบสมัครการประกวด

Dow-CST Award 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn