สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาว เปิดอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนรุ่นที่ 8 อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ดูอิ้ง ไซเอนเซส จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่ออบรมการทดลองและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ขจัดปัญหาอันตรายจากการทดลอง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 8 ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน  2564  อบรมออนไลน์ โดยใช้ Zoom Application ในเวลา  08.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้เราได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

 

Facebook
Twitter
LinkedIn