สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เชิญชวนสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2565-2567

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเคมีฯ จะหมดวาระการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร/ดำเนินงานของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกที่สนใจร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสถานการเป็นสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ https://chemsocthai.org/member-new/search.php และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งส่งใบสมัครและหลักฐานกลับมายังสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ หรือ E-Mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกประเภทสามัญ โดยผ่านทาง อีเมล และสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊คทางการของสมาคมฯ และเว็บไซต์ เป็นต้น

Download : ใบสมัครกรรมการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
Download : สคท_065-2564เชิญสมาชิกเลือก กก.บห.

Facebook
Twitter
LinkedIn